Varsling24

Varsling24

Politikarportal
Translate

RSS

Sentralbordet ope: 09.00-14.30
Ekspedisjonen open: 09.00-14.30
Tlf:53 67 15 00
Fax:53 67 15 01
Vakttelefon: 476 22 777
postmottak@ullensvang.herad.no
Post: 5780 KINSARVIK

Nytt om


Finn det du leitar etter...


e-faktura-avtale-giro

 - Betalingsalternativ

 

SOSIALLEGAT FOR 2016

ullensvang

"- Midlane kan nyttast til stønad/hjelp til livsopphald for folk som bur i Ullensvang.

- Det kan ytast stønad til velferdstiltak for eldre og/eller sjuke. Styret for legatet kan sjølv setja i verk slike tiltak eller etter søknad gje tilskot til lag og organisasjonar.”

Klikk "les meir" for søknadsfrist og skjema.

Sist oppdatert (måndag 24. oktober 2016 09:39)

Les meir…

 

Redusert tenestetilbod frå Ullensvang helsestasjon og skulehelseteneste.

Heradsmerke-RC2-litenGrunna permisjon og sjukefråvær har det vore redusert kapasitet ved helsestasjonen i Ullensvang, me seier oss leie for dette. Dette vil også ei tid framover gå ut over tenestetilbodet.
 
Med bakgrunn i dette vil følgjande oppgåver verta prioriterte:
1.  Helsestasjon for barn 0 – 5 år på Utne og Kinsarvik helsestasjon
2.  Gjennomføring av barnevaksinasjonsprogram, samt anna pålagd vaksinasjon
 
Me har for tida så redusert bemanning at me ikkje har moglegheit for å fylgje opp skulehelsetenesta. Av den grunn utgår denne inntil vidare. Fram til me har ei løysing vil det dessverre ikkje vera helsesøster på skulane og oppsett program for skulehelseteneste utgår.
 
Ved spørsmål – ta kontakt med Torbjørn Reisæter på tlf: 53 67 15 22

 

Hardangerkonferansen 2016

Hardangerkonferansen201609.-10. november 2016
Quality Hotel Vøringsfoss
Eidfjord i Hardanger
Tema: HARDANGER i OMSTILLING
HARDANGERKONFERANSEN 2016 SET FOKUS PÅ HARDANGER I OMSTILLING
Vidareutvikling av merkevare Hardanger og korleis «det grøne skiftet» vil påverka ny vekst i Hardanger vil verta belyst og drøfta gjennom konferansen. Nytt av året er at Reisemål Hardanger Fjord sin Haustkonferanse er lagt til Hardangerkonferansen.

Program lastar du ned her (PDF).

 

I høve vegstenging, RV13 Deildo, i perioden 17. okt - 5. november

All akuttberedskap (brann, politi og redning) fungerer som normalt.

Nokre justeringar er gjort for å tilpasse seg situasjonen rundt vegstenginga.

Helse:

I perioden vil det være stasjonert ein ambulanse på Lofthus i tillegg til ambulansen i Eidfjord, Voss og Odda.

Ved behov for legevakt etter kontortid vil det for fleire vere aktuelt å få tenester frå Voss i staden for Odda. Dette vert handsama av legevaktstelefonen.


Brann og redning:

Avtale med Odda brannvesen ang. brann og redning dei som bur sør for Deildo.

For dei som bur nord for Deildo er det avtale med Eidfjord og Granvin brannvern.

 

Innbygjarar i Ullensvang skal forhalda seg til vanlege nødnummer i forhold til akutte situasjonar.

  • Brann: 110
  • Politi : 112 (02 800)
  • Livstruande sjukdom/skade: 113
  • Sjukdom eller skade, ring legevakt: 116117

 

Sist oppdatert (fredag 14. oktober 2016 15:37)

 

Pressemelding frå Statens Vegvesen: Stenger rv.13 forbi Deildo i tre veker

OstenFrå 17. oktober kl. 00.00 og fram til 5. november kl. 16.00 vert riksveg 13 forbi Deildo heilt stengd. Statens vegvesen set inn båt for buss mellom Lofthus og Børve.
Årsaka til stenginga er at entreprenøren må skyte ned fjellmassar høgt i fjellsida. Salva vil innehalde kring 15.000 kubikkmeter steinmassar.
-Kvaliteten på fjellet er særs dårleg. Av omsyn til tryggleiken for anleggsarbeidarane og for å gje reisande visshet i når vegen er open, er beste løysinga å spengje ned det verste fjellpartiet i ei stor salve, opplyser prosjektleiar Terje Dagestad.

Bilete: "Osten".

Sist oppdatert (onsdag 19. oktober 2016 11:11)

Les meir…

 

Vegstenging - RV13 DEILDO

vegvesenFrå 17. oktober kl. 00:00 og fram til 5. november kl. 16:00 vert riksveg 13 forbi Deildo heilt stengd.
Det vert sett inn skyssbåt mellom Lofthus og Børve, sjå rutetabell for avgangar. Ferja mellom Kinsavik og Utne er forsterka med fleire avgangar.

 

Rutetider for skyssbåt og ferje finn du her (PDF) (NB!. Rettingar 19.10)

Sist oppdatert (onsdag 19. oktober 2016 11:10)

 

Bassengtrening som førebyggande tiltak startar opp att

bassengtrening2

Vestsida: Hauso skule, kvar måndag kl 18.45 - 19.45 (Start 10. oktober)

 Klikk Les meir for meir informasjon.

Sist oppdatert (onsdag 12. oktober 2016 12:22)

Les meir…

 

Betalingsalternativ


Her finn du informasjon om eFaktura og Avtalegiro.

Sist oppdatert (tysdag 11. oktober 2016 14:19)

Les meir…

 

Invitasjon til fagkurs i samfunnsentreprenørskap

Vinteren 2016/2017 vert det arrangert kurs i samfunnsentreprenørskap. Kurset går over tre samlingar, to dagar per samling, og vert arrangert i Bergen.

Kurset er ope for eldsjelar/initiativtakarar til lokale utviklingsprosjekt, i tillegg til tilsette i kommuneadministrasjonen og politikarar som ønskjer å øka sin kompetanse innan utviklingsarbeid.


Meir informasjon kan de laste ned her.

Sist oppdatert (tysdag 11. oktober 2016 12:45)

 

Informasjon om Deildo

Heradsmerke-RC2-litenFormannskapet hadde møte om situasjonen i Deildo den 3. Oktober 2016.
Statens vegvesen var tilstades for å informera om arbeidet, sikkerhet og planar framover.

Tilbakemeldninga frå formansskapsmøtet var kort oppsummert:

 

Formannskap9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmøte med statens vegvesen:
Onsdag 05. oktober kl 18.00 hadde statens vegvesen informasjonsmøte i Sekse barnehage. Vegvesenet informerte om arbeidet i Deildo, tryggleik og spesielt om stenging frå veke 42 til og med veke 44.

Heradet vil leggja ut fyldig informasjon om rutetider og ev endra ferjeruter Kinsarvik-Utne på heradet sine heimesider i neste veke.

Skuleborna frå veke 41:
Ullensvang herad arbeider med å oppdatera rutinane og informasjon til foreldre med skuleborn i samband med stenginga i Deildo frå veke 42. Denne informasjonen vert sendt ut i veke 41.

Veke 41 held me fram med dei rutinane me har. Ved stenging/forseinking vert foreldra informert og borna vert teke vare på av skulen. Dei vil få mat, drikke og vert aktiviserte til vegen opnar eller alternativ skyss vert sett inn.

Heradet arbeider med å få på plass ny løysing for utsending av informasjon til foreldra frå skulen via SMS.

Sist oppdatert (laurdag 08. oktober 2016 12:32)

 

Opnings-/stengningstider i Deildo

deildo 

 

 

Følgjande periodar skal det være heilt ope:

Mandag-torsdag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-16:15
17:30-18:00
20:00-20:15
21:00-00:00

Fredag:
05:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Laurdag:
00:00-08:30
10:30-10:50
12:45-00:00

Søndag:
Ope, men stenger natt til mandag 00.00

Sist oppdatert (måndag 10. oktober 2016 11:52)

 
Fleire artiklar…